Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.24 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5521 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,24 ha

Powiat:przemyski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,24 ha/ użytek RIIIb/cena wywoławcza 91000,oo PLN/wadium  9100,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 25.04.2022 godz. 10:00

Medyka, dnia 17marca 2022r.

 

znak: GGiMK.6840.2.2020                                                                        

 

WÓJT GMINY MEDYKA

 

Działając na podstawie art.37 ust. 1 , art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r, poz. 1899 zpóźn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. –  W sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108 z późn.zm.) oraz na podstawieuchwały Rady Gminy Medyka nr XVII/126/19 z dnia 12grudnia 2019r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Medyka nr XXVI/181/2020 z dnia 10czerwca 2020 r.

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza kolejnyprzetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż opisanej niżej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

 

l.p. nr działki powierzchnia

w ha

zabudowana nr księgi wieczystej położenie przeznaczenie w MPZP Cena wywoławcza netto w zł wysokość wadium

w zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.    449 2,2456 brak PR1P/00036132/5 Jaksmanice brak M.P.Z.P.

w SUiKZP obszar przeznaczony pod tereny rolnicze RIIIb

91.000,00 9.100,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 o godz. 1000.

Opis przedmiotu przetargu:

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie, nieogrodzona, bez deniwelacji w obrębiedziałki. Dostęp komunikacyjny bezpośrednio z drogi o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona w miejscowości Jaksmanice /obr. 0003/, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obr. Jaksmanice jako działka ewidencyjna nr 449 o pow. 2,2456 ha, objęta księgą wieczystą PR1P/00036132/5.

Szkic lokalizacyjny:

 

 

 

 

 

 

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Minimalne postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U.2018, poz. 2174 z późn.zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT .

 

Przetarg będzie się odbywał na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  roku – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2004 roku Nr 207, poz.2108 z późn.zm.).

 • Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna – do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1665 ze zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały). Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości,z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne legitymować się dokumentem tożsamości, natomiast przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy. Cudzoziemcy powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemiec, który nie posiadał promesy w dniu przetargu, zobowiązany jest przedłożyć sprzedającemu zgodę MSWiA na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utratywpłaconego wadium.
 • Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
 • Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą obejrzeć sprzedawaną nieruchomość po uprzednim umówieniu się ze sprzedającym w terminie od 4 do 8kwietnia 2022r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 • Wadium w/w wysokości należy wpłacić do dnia 21kwietnia 2022r do godz. 1300 w kasie Urzędu Gminy Medyka lub na konto Gminy Medyka nr 78 9113 0004 2001 0009 0434 0024 w Banku Spółdzielczym Żurawica Filia Medyka w taki sposób aby ta kwota była na koncie w terminie do dnia 21kwietnia 2022r do godz. 1500.
 • Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 • Wadium wniesione przez osobę (osoby) :
  • która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia przetargu;
  • która przetarg wygrała – zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
  • wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

 • Wadium podlega zwrotowi w przypadku:
 • odwołania przetargu;
 • unieważnienia przetargu.

 

 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie spisania umowy sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 • Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Medyka,                                                                                       stronie internetowej (medyka.itl.pl) w dniu 18marca 2022 roku.
 • Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Medyka w dniu 18kwietnia 2022 roku

 

 

 

http://www.medyka.itl.pl/bip/index.php?page=sprawy.php&under=49&grp=9

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.24 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przemyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu