Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.22 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5502 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,22 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,22 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 300,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 25.04.2022/ termin przetargu 28.04.2022 godz. 10:00

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Świdnica

 

  1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 2 lat ( użytkowanie gruntów od 02.05.2022 do 30.08.2024) nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świdnica.

 

Lp. Opis nieruchomości Przeznaczenie Nr księgi wieczystej Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny                ( dt/pszenicy)

Cena 1 dt pszenicy ustalana jest corocznie na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

1.

 

 

 

Działka nr 120

o pow. 1,2260 ha

( RIIIb- 0,9013 ha,

RIVa- 0,3247 ha)

położona w Makowicach

 

 

 

Uprawy rolne

 

SW1S/00020625/9

 

3,00 (dt/pszenicy)

 

  1. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może być ono mniejsze niż 0,10 dt wywoławczego czynszu dzierżawy.
  2. Wadium: Wadium z dopiskiem „Dzierżawa działki w Makowicach” w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r.(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Świdnicadowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które przedstawią dowód terminowego wpłacenia wadium. Osobie, która wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

  1. Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w  siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro – pokój 211).

Wójt Gminy Świdnica może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.

  1. Czynsz za dzierżawę gruntów rolnych w roku 2022 płatny jest w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. W latach kolejnych tj. 2023 i 2024 czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do 31 marca każdego roku. Cena 1 dt pszenicy ustalana jest corocznie w oparciu o komunikat ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski, za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.
  2. Księga wieczysta prowadzona dla w/w nieruchomości nie posiada obciążeń i jest wolna od zobowiązań. Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy. Działka użytkowana będzie jako grunty rolne.
  3. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie, w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce „Nieruchomości – 2022” oraz na tablicy ogłoszeń wsi Makowice i Opoczka. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, II piętro- pokój 307, tel. 74 852-30-67 wewn. 307.  

 

Świdnica dnia 24.03.2022

http://bip.gmina.swidnica.pl/start/nieruchomosci/rok-2022/1784-wojt-gminy-swidnica-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-stanowiacych-wlasnosc-gminy-swidnica

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.22 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu