Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-30
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 3.93 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5469 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,93 ha

Powiat:pułtuski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 3,93 ha/ użytek RIV,PsVI/ czynsz wywoławczy 1493,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 30.03.2022 godz. 14:00

Nadleśnictwo Pułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
tel./fax: +48 23 692 14 65, e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
Pułtusk, dnia 18-03-2022
Zn.spr.: ZG.2217.112.2022
NADLEŚNICTWO PUŁTUSK
ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
tel.: (23) 6921465
e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych
1. Lokalizacja i opis gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia:

Nr
pakietu
Obręb
leśny
Leśnictwo Poddz. Oddz. ewidencyjny Obręb Gmina Działki Nr Rodzaj użytku Pow. [ha]
Pakiet 1 Lemany Pniewo 356-h,
356-j
Mystkówiec
Kalinówka
Zatory 2356/4 Ps – V
Ps – VI
0,7000
0,7500
Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 1,4500
Pakiet 2 Lemany Wielgolas 264-n,
264-t,
264-f
Gładczyn
Rządowy
Zatory 2264/1 R – IVb
R – IVb
Ł – V
0,0800
0,1600
0,7100
Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 0,9500
Pakiet 3 Różan Magnuszew 196-i Magnuszew
Duży
Szelków 2001 Ps – VI 0,8500
Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 0,8500
Pakiet 4 Różan Magnuszew 188-l Kaptury Szelków 2008 Ł – V 0,7300
Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 0,7300
 1. Oferta przetargowa winna zawierać następujące informacje:
  a) Imię, nazwisko, pełny adres oferenta;
  b) Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu;
  c) Nr pakietu, który oferent zamierza wydzierżawić;
  d) Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być
  mniejsza niż podana wartość wywoławcza.
  3. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów
  formalnych.
  4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
  5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać na formularzu ofertowym (zał. Nr 1) przesłanym lub
  dostarczonym osobiście do siedziby Nadleśnictwa Pułtusk, ul. Bartodziejska 50,

06-100 Pułtusk w zamkniętej kopercie z opisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów
rolnych Nadleśnictwa Pułtusk” w terminie do 30.03.2022 r. do godz. 14:00.
6. Termin otwarcia ofert: 30.03.2022 r. o godz. 14:30.
7. Warunki korzystania z gruntów rolnych określa wzór umowy dzierżawy (zał. Nr 2).
Umowa zostanie zawarta po uzyskaniu zgody Dyrektora RDLP w Warszawie.
8. Stawka wywoławcza czynszu rocznego za 1 hektar:
a) Pastwisko, łąka, gmina Zatory- 379,80 zł
b) Grunty orne, gmina Zatory- 310,74 zł
c) Pastwisko, łąka, gmina Szelków- 345,27 zł
9. Kryterium wyboru ofert:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaoferowana wysokość czynszu rocznego.
Poszczególne grunty rolne zostaną wydzierżawione osobom, które złożą
najkorzystniejszą ofertę, tj. zaproponują najwyższą roczną wysokość czynszu.
10. Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest Zygmunt Skoroszewski,
tel. 536 898 701 lub (23) 692 14 65 wew. 331.
11. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
12. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
13. Dokumentacja przetargowa dostępna jest do pobrania na stronach internetowych
Nadleśnictwa Pułtusk: https://pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/ oraz
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-pultusk.
14. Nadleśnictwo Pułtusk ma prawo unieważnić przetarg w każdym czasie bez
podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługuje prawo do ewentualnych
roszczeń z tego tytułu.
Z poważaniem,
Robert Wielkowski
Nadleśniczy/podpisano elektronicznie/
Załączniki
1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy wraz z oświadczeniem
2. Załącznik nr 2- wzór umowy
3. Załącznik nr 3- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
4. Załącznik nr 4- mapa gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

 

https://pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Zod3/content/informacja-o-przetargu-nieograniczonego-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-skarbu-panstwa-pozostajacych-w-zarzadzie-nadlesnictwa-pultusk

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.93 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: pułtuski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu