Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-29
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5453 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,09 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,09 ha/ użytek ŁIV,Ws/cena wywoławcza 95000,oo PLN/wadium  9500,oo PLN do 25.04.2022/ termin przetargu 29.04.2022 godz. 09:00

WÓJT GMINY MSZANA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GMINIE MSZANA

 

MIEJSCOWOŚĆ, obręb geodezyjny NIERUCHOMOŚĆSKŁADAJĄCA SIĘ Z KOMPLEKSU DZIAŁEK: 

NR 304/30 i 307/33

OBRĘB EWIDENCYJNY MSZANA

NR DZIAŁEK 304/30 i 307/33
POWIERZCHNIA DZIAŁKI W M2 ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 20632 M2

DZ. NR 304/30 – 17420 M2 DZ. NR 307/33 – 3212 M2

KSIĘGA WIECZYSTA KW GL1W/00023487/5
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA MSZANA NIERUCHOMOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE O SYMBOLU:

DZ. NR 304/30– E22.ZNU

DZ. NR 307/33– E22.ZNU, E11.WS

E22.ZNU – TERENY ZIELENI NIEURZĄDZONEJ

E11.WS – TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH

OPIS NIERUCHOMOŚCI NIERUCHOMOŚĆ       POŁOŻONA       JEST       W       MSZANIE      W        REJONIE

UL. MOSZCZEŃSKIEJ, W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY, PRZY GRANICY Z MIASTEM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. SĄSIEDZTWO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄ TERENY ZIELENI, WÓD POWIERZCHNIOWYCH – ZALEWISKA POKOPALNIANEGO ORAZ LUŹNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ. NIERUCHOMOŚĆ SKŁADA SIĘ Z DWÓCH DZIAŁEK GRUNTOWYCH, NIEZABUDOWANYCH, SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ. DZIAŁKI STANOWIĄ GOSPODARCZĄ CAŁOŚĆ, TEREN O PROSTOKĄTNYM, LEKKO NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE O DUŻYM NACHYLENIU W KIERUNKU ZACHODNIM, CZĘŚCIOWO POROŚNIĘTE SĄ SAMOSIEJKAMI DRZEW LIŚCIASTYCH. POŁUDNIOWO-ZACHODNI FRAGMENT DZIAŁKI 307/33 ZNAJDUJE SIĘ POD WODAMI LOKALNEGO ZALEWISKA, PRZEZ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ DZIAŁKI 304/30 PRZEBIEGA NAPOWIETRZNA LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA. DZIAŁKI NIE POSIADAJĄ PRAWNIE UREGULOWANEGO DOJAZDU. DOSTĘP DO NICH PRZEBIEGA LOKALNYMI DROGAMI POLNYMI. DZIAŁKI NIE SĄ UPRAWIANE ROLNICZO, NIE POSIADAJĄ DOSTĘPU DO LINII UZBROJENIA.

CENA WYWOŁAWCZA

NIERUCHOMOŚCI NETTO (ZŁ)

95 000,00

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100)

WADIUM (ZŁ) 9 500,00 

(słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych, 00/100)

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI  DZIAŁ IV „HIPOTEKA”– WOLNY OD OBCIĄŻEŃ.

DZIAŁ III „PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA” – WOLNY OD OBCIĄŻEŃ.

UWAGI NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r.o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 . Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Mszana i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku od towarów i usług VAT. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  16 lutego 2022 r.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu : – w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu
 • w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości w terenie, stanem technicznym zabudowań oraz urządzeń, dokumentacją techniczną, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu  o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).
 1. W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 9 500,00 zł na konto Urzędu Gminy Mszana: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju nr 88 8470 0001 2001 0029 0094 0006 najpóźniej w terminie do dnia 25.04.2022 r. włącznie z dopiskiem „Wadium za działki nr 304/30 i 307/33”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Mszana.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargów, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargów lub zakończenia przetargów wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargów.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Mszana za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.
 8. Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 9. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 11. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
 12. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później na 3 dni przed zawarciem, umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
 13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 15. Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana bądź pod numerem tel. 32 475 97 77.
 16. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej mszana.ug.gov.pl oraz www.mszana.finn.pl w zakładce NIERUCHOMOŚCI – GOSPODARKA – PRZETARGI oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mszanie, a wyciąg  z ogłoszenia w prasie lokalnej – Nowiny Wodzisławskie.

https://www.mszana.finn.pl/bipkod/023/002

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.09 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-06

Dodano: 13 stycznia, 2024

O godzinie: 14:00

# 6468 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,82 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu