Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-06
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 10.06 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5398 sprzedaż gruntu rolnego pow. 10,06 ha

Powiat:gryfiński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu rolnego/ pow. 10,06 ha/ użytek ŁIV,ZP park/cena wywoławcza 270000,oo PLN/wadium 13500,oo PLN do 31.03.2022/ termin przetargu 06.04.2022 godz. 11:00

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na niżej wymienionych nieruchomościach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-933 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/50/95:
1.działka nr 21/2 o pow. 0,1937 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00048020/0
2. działka nr 21/3 o pow. 0,0867 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00035448/2,
3. działka nr 21/8 o pow. 0,1256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00046522/5,
4.dzialka nr 21/9 o pow. 2,5388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00046522/5,
5.działka nr 21/18 o pow. 1,8038 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00046522/5,
6.działka nr 21/19 o pow. 5,3017 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00048839/4,
7.działka nr 21/20 o pow. 0,1176 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00048840/4.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa działka nr 21/2 położona jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem 1RP- strefa zabudowy produkcji rolnej, działki nr 21/3, 21/8,21/9, 21/18,21/19,21/20 położone są w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem ZP- parki.

Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków:
1.zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania od jego właściciela lub posiadacza uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości;
2. stan obiektu wymaga, aby nałożyć na nabywcę w umowie sprzedaży obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie od podpisania umowy sprzedaży niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na:
-rozebraniu stropów i usztywnieniu murów obwodowych przedmiotowego budynku dworu, oraz odgruzowanie wnętrza obiektu i rozebranie luźnych cegieł,
– uporządkowanie wnętrza obiektu i jego otoczenia poprzez usunięcie porosłej roślinności
– ogrodzenie obiektu, uniemożliwiające dostęp osobom trzecim;
3. w umowie sprzedaży należy zawrzeć informację o formie ochrony obiektu i konieczności uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie wszelkich prac i robót przy zabytku.

Działka nr 21/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 21/13. Pozostałe działki nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.
Cena wywoławcza wynosi 270 000 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy).
Ustaloną cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.
Pierwszy przetarg odbył się dnia 20.10.2021 r., drugi 08.12.2021 r., trzeci 16.02.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, pok. nr 02 o godz. 11.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 31.03.2022 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Widuchowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.

Nabywca zobowiązany będzie do:
– przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
– wykonania na własny koszt uzbrojenia technicznego niezbędnego do realizacji zamierzonej inwestycji oraz dojazdu do działki w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
– w razie występowania w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją, dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielami sieci,
-przejęcia wraz z gruntem obowiązku usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym drzew i krzewów,
– w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew – do jej wykonania na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
– zlecenia na własny koszt uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości,
– zapłacenia w całości kosztów spisania notarialnej umowy sprzedaży i opłat sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości na gruncie.
Sprzedający sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 28 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

https://bip.widuchowa.pl/dokumenty/10889

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.06 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu