Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-18
O godzinie: 12:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 1.35 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5391 dzierżawa jeziora pow. 1,35 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. 1,35 ha/ użytek Ws jezioro/ czynsz wywoławczy 210,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 29.03.2022 godz. 12:00

Nadleśnictwo Lubichowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę jeziora Cisinek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubichowo z siedzibą w Lubichowie przy ulicy Leśnej 12, 83 – 240 Lubichowo, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę jeziora Cisinek.

 1. Jezioro Cisinek o powierzchni 1,35 ha położone jest na terenie Leśnictwa Wdecki Młyn, oddział 228n, działka nr 70, obręb ewidencyjny Długie, gmina Osieczna, powiat starogardzki, zapisanej w KW nr GD1A/00038281/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 210,00 zł brutto/ rok ( słownie: dwieście dziesięć złotych).
 3. Pisemna oferta przetargowa powinna zawierać następujące informacje:
 4. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy i adres oferenta lub siedziby firmy,
 5. dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu – jeśli oferent posiada,
 6. oferowaną wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza podana w pkt 2,
 7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody związanych na przetwarzanie danych osobowych,
 9. podpis oferenta.

Treść ogłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania w sekcji poniżej. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w dni robocze pod nr tel. +48 58 588 58 70 w godzinach: 8:00 – 14:00 (Sekretarz Nadleśnictwa p. Alojzy Brzóska).Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 2. Przed złożeniem oferty, wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zapoznanie się ze wzorem umowy dzierżawy jeziora.
 3. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę jeziora Cisinek. Nie otwierać przed dniem 29.03.2022r. godz. 12:00” w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Lubichowo, ul. Leśna 12, 83-240 Lubichowo, w terminie do dnia 29.03.2022 roku do godziny 12:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2022 roku o godzinie 12:15 w siedzibie Nadleśnictwa Lubichowo.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 5 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert, a jedynym kryterium oceny ofert będzie stanowić zaoferowana wysokość czynszu dzierżawnego.
 6. Nadleśnictwa Lubichowo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Przetarg będzie ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta z oferowanym czynszem rocznym równej cenie wywoławczej czynszu dzierżawnego.
 8. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.
 9. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 3 ogłoszenia o przetargu,
  3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej  wywoławczej wysokości czynszu.
 10. O wyniku przetargu oferenci zostają powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
 11. Oferent, który wygrał przetarg na dzierżawę w/w jeziora, zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Lubichowo w terminie 10 dni, licząc od daty zakończenia procedury przetargowej, o treści przedstawionej w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 12. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, organizator przetargu może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem, którego oferta jest druga pod względem wysokości oferowanego czynszu.
 13. W przypadku złożenia ofert o tej samej wysokości oferowanego czynszu, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
 14. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w dni robocze pod nr tel. 585885870, w godz. 8:00 – 14:00.

Treść ogłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania w sekcji poniżej. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w dni robocze pod nr tel. +48 58 588 58 70 w godzinach: 8:00 – 14:00 (Sekretarz Nadleśnictwa p. Alojzy Brzóska).

https://lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-jeziora-cisinek

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.35 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu