Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 0.94 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5326 sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,94 ha

Powiat:brzeski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 0,94 ha/ użytek ŁIII/cena wywoławcza 29000,oo PLN/wadium 2900,oo PLN do 09.03.2022/ termin składania ofert 10.03.2022 godz. 15:00

Zarząd Powiatu Brzeskiego
na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
o g ł a s z a
przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, obejmującej działkę nr 515 o pow.
0,9400 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Brzesko, będącą
własnością Powiatu Brzeskiego.
Przedmiot przetargu
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, obejmująca działkę nr 515 (klasoużytki:
ŁIII (łąki trwałe) – 0,8000 ha, W-ŁIII (grunty pod rowami) – 0,0900 ha,
W-RIVb (grunty pod rowami) – 0,0500 ha,
położona obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Brzesko.
Działka, o której mowa powyżej jest niezabudowana, posiada kształt trójkątny, teren działki jest
równy i płaski.
Działka nr 515 w Jasieniu nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki –
od ulicy Kasprowicza drogą polną, długości około 500m. Działka ta pozostaje
w odłogu, przy rowie odwadniającym na północno – wschodniej granicy pozostaje zakrzaczona.
Odległość od siedlisk wynosi około 1 km.
Przeznaczenie w planie
Dla terenu ww. nieruchomości brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzesko”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r., działka nr 515,
położona w miejscowości Jasień, gm. Brzesko, znajduje się w terenach rolnych
Obciążenia nieruchomości
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr
TR1B/00091817/3, której dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia, oraz dział IV – Hipoteki,
– nie zawierają wpisów
Zobowiązania, przedmiotem których jest nieruchomość
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29 000,00 zł /netto/
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100 /netto/)
Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu zwolniona jest z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)
Wysokość wadium, ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 2 900,00 zł. Strona 2 z 3
WARUNKI PRZETARGU
1. Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości oraz
złożenie pisemnej oferty.
3. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 marca 2022 r., w formie pieniężnej na konto
bankowe Starostwa Powiatowego w Brzesku, prowadzone przez PKO BP S.A. o/Brzesko, nr
konta: 03 1020 2892 0000 5802 0678 2637, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę uznania
rachunku bankowego.
4. Oferty należy składać do dnia 10 marca 2022 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 213 (II piętro) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 515 w Jasieniu – nie
otwierać przed dniem 16 marca 2022 r.”
5. Pisemna oferta powinna zawierać
a) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot
b) Datę sporządzenia oferty
c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń
d) Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
Oferty muszą być czytelne i nie budzić wątpliwości co do ich treści.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego
obowiązku (dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku
wypędzenia z byłego terytorium RP lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą
w 1939 r.)
b) Pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie
uchylenia się od zawarcia umowy (dotyczy osób zwolnionych z obowiązku wniesienia
wadium).
7. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki podane
w niniejszym ogłoszeniu tj. zaoferowana cena będzie wyższa o co najmniej 1% od ceny
wywoławczej
8. Przetarg składa się z części jawnej i części niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się
w obecności oferentów w dniu 16 marca 2022 r. (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, sala nr 327.
9. Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych, prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dołączyć pełnomocnictwa w
formie aktu notarialnego, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego, a także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk, o którym
mowa w art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021
r., poz. 112, z późn. zm.).
10. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest
przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na
nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, zgodnie z art. 37 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku osobistego.
11. Pełnomocnictwo, dokumenty o których mowa w pkt 9 oraz oświadczenia wymienione w pkt 10
mogą zostać dołączone do pisemnej oferty.
12. Nie określa się dodatkowych warunków przetargu o których mowa w § 16 pkt 6 rozporządzenia
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
13. W przypadku zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bezodsetek) jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub
unieważnienia przetargu.
16. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem
w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
17. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium w myśl art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży, przy czym za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania konta bankowego Starostwa
Powiatowego w Brzesku, prowadzonego przez PKO BP S.A. o/Brzesko, nr konta: 08 1020 2892 0000
5902 0678 2595. Dowód potwierdzający dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany
jest okazać przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
18. Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny,
o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie, wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku
umieszczenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl
oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
19. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest przystąpić do zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego W razie uchylenia się od
zwarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium przepada na
rzecz sprzedającego.
20. O terminie i miejscu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, nabywca zostanie zawiadomiony
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
21. Termin na złożenie wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
upłynął 19 stycznia 2022 r.
22. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami – pokoju nr 304, III piętro, Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego
51 lub telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. (14) 66 320 71 lub (14) 66 331 11 (wew. 166).
23. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika
tut. Starostwa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w okresie od 2 lutego 2022 r. do
10 marca 2022 r.
24. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku, umieszczeniu na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl oraz Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) oraz zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu w prasie.
Brzesko, dnia 27.01.2022 r.
Z up. STAROSTY
(-)
mgr Maciej Podobiński
WICESTAROSTA

 

 

https://bip.malopolska.pl/spbrzesko,a,2052822,zarzad-powiatu-brzeskiego-oglasza-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-obejmuja.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.94 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: brzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 22 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5774 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,50 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-20

Dodano: 7 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5750 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,78 ha

Powiat: limanowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu