Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-11
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 1.82 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5305 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,82 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,82 ha/ użytek N/ czynsz wywoławczy 477,oo PLN/rocznie/wadium 520,oo PLN do 07.03.2022/termin przetargu 11.03.2022 godz. 12:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

ogłasza pierwszy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości własność Gminy Pilica opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego

Przetarg odbędzie się 11 marca 2022 r. o qodz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, ul. żarnowiecka 46a, na I piętrze, pok. nr 15.

Warunki uczestnictwa w

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie do 7.03.2022″. w kasie Urzędu Miasb i Gminy w Pilicy, ul. żarnowiecka 46a, pok. 21, w godz. 7.00 – 14.15 lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, BS Wolbrom O/Pilica nr 83 84500005 0040 0400 0013 0002. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek UMiG w Pilicy. W tytule wpłaty należy wskazać jednoznaanie, numer działki i obręb ewidencyjny oraz kto wpłaca wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu,
  • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
    • dowód tożsamości (z numerem PESEL) w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uaestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego  w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyana prowadząca działalność gospodarczą powinna przedłożyć oświadaenie, że status wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodaraej aktywny,
    • jeżeli uaestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa wraz z dowodem tożsamości oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
    • oświadaenie o treści stanowiącej załąanik nr 3 do ogłoszenia, dotyczące zwrotu wadium. Postąpienie w nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesięmych decytony.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przebrg wygrał zwraa się niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy. Uczestnikowi przetargu, który przetargu nie wygrał wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium zawraca się zgodnie ze złożonym oświadaeniem stanowiącym załącznik nr 3 Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie następuje przepadek wadium. Uczestnictwo w jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobovwch będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr tel. 32/67 35 104, pokój nr 4.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.pilica.bip.jur.pi w zakładce przetargi oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniach od 14.02.2022 r. do 11.03.2022 r.

Pilica, dnia 10.02.2022 r.

https://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/6017

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.82 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 4 grudnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 6021 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,02 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-05

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu