Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-01
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5244 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 2,50 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 25-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 2,50 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy ofertowy / rocznie/ wadium 1000,oo PLN do 01.03.2022/ termin składania ofert 01.03.2022 godz. 15:00

BURMISTRZ POŁCZYNA-ZDROJU
OGŁASZA
nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Połczyn-Zdrój w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urządzeń
elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszą.
1.Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomości stanowiąca własność Gminy
Połczyn-Zdrój o powierzchni 2,50 ha, oznaczona w operacie ewidencji gruntów częścią
działki nr 62/22, położona w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra gm. Połczyn-Zdrój. Dla
nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w
Świdwinie prowadzi księgę wieczystą KO2B/00023509/7.
Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie
była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
nieruchomość jest przeznaczona pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznych(EF).
Teren położony w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej
2.Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
3.Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 25 lat.
4.Roczny czynsz najmu płatny będzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
5.Wysokość czynszu najmu podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w
komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych. Zwaloryzowaną wysokość czynszu zaokrągla się w górę do pełnych
złotych.
6.Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania działki zgodnie z podpisaną umową
dzierżawy.
7.Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie zobowiązany do płacenia podatku od
nieruchomości.
8.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości
1.000,00 zł na konto sum depozytowych Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju
77 1020 2847 0000 1702 0009 6693 PKO S A Odział I w Połczynie-Zdroju najpóźniej do
dnia 01 marca 2022 roku.
Wpłacone wadium podlega :
-przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy
dzierżawy.
-zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
9. Oferta powinna zawierać:
a) Nazwę oferenta wraz z dokładnym adresem.
b) Datę sporządzenia oferty.
c) Proponowaną cenę za roczny czynsz dzierżawy netto .
d) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przedmiotem dzierżawy oraz
przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
e) Proponowaną formę zagospodarowania nieruchomości oraz termin jej realizacjiprzedstawienie koncepcji zagospodarowania .
f) Przedstawienie projektu umowy dzierżawy. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
Na wybór oferty, oprócz proponowanej ceny dzierżawy, będzie miała wpływ proponowana
forma zagospodarowania nieruchomości oraz terminy realizacji poszczególnych etapów prac
inwestycyjnych .
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 03 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w
sali posiedzeń Rady Miejskiej w Połczynie -Zdroju przy Placu Wolności 3-4.
10.Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę
działki nr 62/22 w obrębie Dziwogóra – nie otwierać do dnia w pokoju nr 001 –biuro
podawcze Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4 w terminie do dnia 01
marca 2022 roku do godz.15.00.
11.Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12.Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Plac
Wolności 3-4 pokój nr 206 lub telefonicznie (094)3666126.
z up. BURMISTRZA
Emilia Mazur
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=129319

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.50 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: świdwiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu