Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 3.31 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5240 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,31 ha

Powiat:buski
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,67 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 2650,oo PLN/rocznie/wadium 250,oo PLN do 21.02.2022/termin przetargu 28.02.2022 godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

działając na podstawie przepisów:

 1. Art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 poz. 2213).
 3. Załącznika do Uchwały Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu buskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony,
 4. Uchwały Nr 691/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości.

 

o g ł a s z a

I  przetarg ustny nieograniczony

Na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w gminie Solec-Zdrój w obrębie wsi Zborów stanowiącej własność Powiatu Buskiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

 1. Działki przeznaczone do dzierżawy:
 2. część działki Nr 1.581/12:
 3. a) położenie nieruchomości – obręb 0017 Zborów, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie,
 4. b) powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 2,6200 ha,
 5. c) opis nieruchomości – grunt orny  RIVb
 6. działkę Nr 1.581/4.
 7. a) położenie nieruchomości – obręb 0017 Zborów, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie,
 8. b) powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 0,6900 ha,
 9. c) opis nieruchomości – sad  S-RV – sad owocowy w którym rosną jabłonie i grusze (nasadzenia z roku 1974)

Numer księgi wieczystej: KI1B/000043377/3

 

Przedmiotowa nieruchomość były dotychczas użytkowane rolniczo.

Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo przyczyna, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, wygaśnięcie trwałego zarządu.

Rozwiązanie umowy nastąpi wówczas na rok przed końcem roku dzierżawnego (art. 704 kc).

Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim oraz dokonywać wycinki istniejącego drzewostanu bez zgody wydzierżawiającego.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

 

 1. Okres dzierżawy nieruchomości: 5 lat (pięć lat).

 

 1. Wydzierżawiający nie dopuszcza składania ofert odrębnie dla każdej działki.
 2. Warunki przetargu:
 3. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  2.650,00 zł.

Słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych

 1. Minimalne postąpienie wynosi  50,00 zł.
 2. Wysokość wadium 250 zł(słownie: dwieście pięćdziesiąt złoty)  należy wpłacić                       na konto bankowe Domu Pomocy Społecznej w Zborowie:

NBS o/Solec-Zdrój nr 16 85170007 0010 0198 1283 0006 (z podaniem nr działek  i miejscowości) – do dnia  21 lutego 2022r .

 

Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu).

 1. 4Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia:
 2. a)  kosztów czynszu dzierżawnego, którego wysokość będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
 3. b) podatku rolnego z dzierżawionych gruntów,
 4. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu  i podpisaniu protokołu.

III. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku. o godz. 11.00 w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, ul Pałacowa 4, Zborów, w pokoju nr 8.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie. Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu, dowód osobisty oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu  i przyjęciu jej bez zastrzeżeń podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Informacja o przetargu zostanie wywieszona w siedzibie wydzierżawiającego,  w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju oraz na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Zborowie – www.dpszborow2.bip.gov.pl.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, ul Pałacowa 4, pok. Nr 8, tel.  41 3777542.

https://dpszborow2.bip.gov.pl/ogloszenia-dotyczace-nieruchomosci/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-gruntow.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.31 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: buski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu