Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-09
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.73 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5191 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,73 ha

Powiat:braniewski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,73 ha/ użytek ŁIII/cena wywoławcza 44220,oo PLN/wadium 4400,oo PLN do 08.02.2022/ termin przetargu 09.02.2022 godz. 10:00

Oddział Terenowy Olsztyn

Sekcja Zamiejscowa Elbląg 

OLS.WKUZ.ELB.4240.24.2022.MC.2                                                                           Elbląg, 10-01-2022r.

 

działając na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2092), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności  z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208) a także ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku  o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

OGŁASZA KOLEJNY (II) PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ

nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej              z byłego Państwowego Funduszu Ziemi położonej na terenie gminy Lelkowo, powiat braniewski, woj. warmińsko – mazurskie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 07-10-2021 roku pismem z dnia 23-09-2021 roku, znak: OLS.WKUR.SZEL.4240.50.2021.MC.17.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 roku,o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału KOWR w Olsztynie 

Sekcja Zamiejscowa w Elblągu, ul. Nowodworska 10B – sala konferencyjna

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 44.220,00 zł

(słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych) W tym wartość zadrzewienia: 770,00 zł

W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży Wadium wynosi: 4.400,00 zł

Minimalne postąpienie: 450,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomościi może być rozłożona na raty na warunkach określonych w części IV ogłoszenia „SPOSÓBPŁATNOŚCI ZA NABYCIE NIERUCHOMOŚĆ”.

 

I.PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Nieruchomość niezabudowana położona na terenie gminy Lelkowo, składająca się działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Bieńkowo, jako: 

 • działka nr 150 o pow. 0,2600 ha, KW Nr EL1B/00031617/4,
 • działka nr 151/1 o pow. 1,4700 ha, KW Nr EL1B/00031617/4.

 

 

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,7300 ha, z czego:

 • łąki trwałe: 1,6600 ha, w tym: ŁIII – 0,5700 ha, ŁIV – 1,0900 ha,
 • grunty pod rowami:             0,0200 ha,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione

na użytkach rolnych:                       0,0500 ha,

w tym:                                             1,6800 ha użytków rolnych.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Braniewskiego. Strony zobowiązane będą do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będą występowały wobec siebie z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Jednocześnie Kupujący zobowiązany będzie złożyć oświadczenie w notarialnej umowie sprzedaży, że otrzymał kopię wypisu i wyrysu działek wchodzących w skład nabywanej nieruchomości.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona ok. 100 m od zwartej zabudowy wsi Bieńkowo. Działki 150 i 151/1 stanowią jeden zwarty kompleks gruntów o kształcie rozłogu foremnym, zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Teren równinny. Obszar nieruchomości stanowi użytek zielony porośnięty trawą, chwastami oraz punktowo zakrzaczeniem i zadrzewieniem przedstawiającym wartość użytkową. Na nieruchomości występują niedrożne rowy i dreny, które mogą powodować miejscowe podmokłości terenu. Najbliższe otoczenie stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz tereny leśne. Dojazd do nieruchomości pośredni – poprzez publiczną drogę powiatową, a następnie wewnętrzną drogę gminną gruntową. Stąd Nabywca własnym staraniem i na własny koszt będzie musiał zapewnić sobie dostęp do nieruchomości i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedającego z tego tytułu.

Urząd Gminy w Lelkowie informuje, że gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ogólnym planie zagospodarowanie przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003r. działka przeznaczona była na cele rolne. Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w Strefie Północnej SPM (kierunki zagospodarowaniaprzestrzennego rolnicze: tworzenie warunków dla rozwoju drobnego przemysłu opartego na przetwórstwielokalnych produktów rolnych, preferowanie upraw polowych, na obszarach rolnych poza terenamirozwojowymi poszczególnych wsi należy stosować zasadę ograniczonego inwestowania – realizacja zabudowynierolniczej może następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach na postawie MPZP). Nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium, nie planowane jest także opracowanie planu lub zmiana studium dla ww. działki. Nie jest przewidziana lokalizacji elektrowni wiatrowych, nie dokonywano także pomiaru siły wiatru na potrzeby budowy elektrowni wiatrowych. Nie są przewidziane prace wymagające zarezerwowania terenu na pas ochronny lub nowe inwestycje drogowe. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Brak jest gminnego programu rewitalizacji ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Działka nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Na przedmiotowej nieruchomości nie znajdują się udokumentowane złoża kopalin.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytkóww Olsztynie,Delegatura w Elblągu informuje, że na przedmiotowym terenie nie zarejestrowano dotychczas stanowisk archeologicznych oraz nie występują obiekty pisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.), jeżeli na terenie w/w działek zostaną odkryte jakiekolwiek obiekty, szczątki lub inny materiał archeologiczny, właściciel nieruchomości musi bezzwłocznie powiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, bądź właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że nie wpłynęły wnioski roszczeniowe byłych właścicieli i nie toczy się postępowanie roszczeniowe w stosunku do przedmiotowej działki.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu informuje, że na działce nie występują wody płynące wymagające wydzielenia geodezyjnego. Na działce 151/1 występuje rów melioracyjny R-80, dreny melioracyjne i wylot drenarski.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że działka znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich, w stosunku do którego obowiązują zapisy uchwały Nr III/52/18 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Z 2019r. poz. 823) oraz na obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015, dla którego ustalony został plan zadań ochronnych, powołany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2014 r. poz. 3086).

Omawiana nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie  obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Bieńkowo PLH280009 oraz użytku ekologicznego (wg danych centralnego rejestru form ochrony przyrody) ustanowionego rozporządzeniem Nr 5/96 Wojewody Elbląskiego z dnia 24 czerwca 1996r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 7, poz. 39). Należy jednak wskazać, że akt prawny ustanawiający m.in. ten użytek ekologiczny utracił ostatecznie moc obowiązującą z dniem 2 sierpnia 2001r. Forma ochrony przyrody istnieje, jednakże na jego terenie nie obowiązują zakazy.

Zakazy obowiązujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich reguluje §5 wyżej wymienionej uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich, która dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W przypadku formy ochrony jakim jest Natura 2000 to zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że RZGW w Gdańsku nie wykonuje praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do ww. działki w nawiązaniu do art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.). Wg Mapy Podziały Hydrograficznego Polski (w skali 1:10000) na działce 151/1 występuje ciek niewyróżniony, nie wsytępują zbiorniki wodne. Danych MPHP nie należy traktować jako źródła informacji o prawnie ustanowionej klasyfikacji wód. Taką klasyfikację zawiera Ewidencja Gruntów i Budynków, a rozbieżność pomiędzy danymi z MPHP i EGIB jest wskazaniem na konieczność weryfikacji operatu geodezyjnego dla problematycznego terenu.  Nieruchomość nie leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w myśl przepisów określonych w art. 16 pkt 34 ww. ustawy oraz nie znajduje się na terenie stref ochronnych ujęć wody oraz nie występują na niech urządzenia melioracji wodnych. Ewentualne projektowane zamierzenia na wskazanej powyżej działce należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami – Plany Gospodarowania Wodami. Dla danych jednolitych części wód (JCW) w planach gospodarowania wodami określone są odpowiednie działania, ograniczenia i zwolnienia z tych ograniczeń. Dane dotyczące JCWP i GZWP można pobrać ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego. Zgodnie z prowadzoną ewidencją urządzeń melioracyjnych przez Nadzór Wodny w  Braniewie na działce 151/1 występują podziemne urządzenia melioracji wodnych (dreny) oraz dwa rowy melioracyjne R-82 i R-80.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Elblągu informuje, że nieruchomość nie styka się z pasami dróg wojewódzkich i nie leży w ich sąsiedztwie. Nie przywiduje się także budowy nowych odcinków dróg wojewódzkich, które mogłyby przebiegać przez ww. nieruchomość lub z nią graniczyć. Nie zostało wszczęte na wniosek ZDW w Olsztynie postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz w najbliższych sześciu miesiącach zarząd dróg nie zamierza wszcząć takiego postepowania na podstawie przytoczonej ustawy. Nie jest wymagana rezerwa terenu pod nowe inwestycje drogowe na potrzeby dróg wojewódzkich w obrębie przedmiotowej nieruchomości.

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, że nie posiada rejestrów ani dokumentów mogących jednoznacznie potwierdzić, że w stosunku do przedmiotowej nieruchomości były zgłaszane roszczenia. Ponadto aktualnie nie toczą się przed Wojewodą Warmińsko – Mazurskim postępowania administracyjne w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie informuje, że działka nie graniczy z pasem drogowym drogi powiatowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie działając na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) oraz na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.) informuje, że nieruchomość nie przylega do granicy pasa drogowego drogi krajowej, dla której zarządcą jest tut. Oddział i przez obszar nieruchomości nie jest planowany nowy przebieg drogi krajowej. W zawiązku z powyższym nie zachodzi konieczność rezerwy terenu z tej nieruchomości na potrzeby budowy dróg krajowych. GDDKiA nie zamierza wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) i nie wszczęto postępowania o wydanie decyzji dot. lokalizacji autostrady na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 ze zm.) dla przedmiotowej nieruchomości.

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że nie dysponuje pełnym zakresem informacji o udokumentowanych złożach kopalin występujących na terenie powiatu, jak również nie posiada żadnych informacji w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości.

 

II. W PRZETARGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprzetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a wszczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, ze świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniosła wadium (z zastrzeżeniem poniższych postanowień), stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie straszy niż 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej biorące udział w przetargu powinny przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.

Cudzoziemcy na nabycie w/w nieruchomości zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Wadium w wymaganej wysokości, należy  wpłacić na rachunek BGK O/OLSZTYN numer  96 1130 1189 0025 0131 8420 0002. 

Zastrzega się, że warunek wpłaty wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej do dnia 08-02-2022 roku, a w tytule wpłaty wskazany będzie przedmiot przetargu: dz. 150, 151/1, obręb Bieńkowo, gmina Lelkowo.

 

Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu,  należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium– nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiegomałżonka w przypadku wspólności ustawowej.Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

 

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków.Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwoudzielone przez nieobecnego małżonka do:

 • uczestnictwa w przetargu w jego imieniu,
 • składania oświadczeń związanych z przetargiem.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie poodwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 • jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
 • uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy stało się niemożliwe, w szczególności w przypadku nie spełnienia wymogu określonego w art. 28 a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

UWAGA:

W przetargu mogą brać również osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty wformie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicamiRzeczpospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność SkarbuPaństwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2097).

Krajowy Ośrodek nie może realizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też  z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formą rekompensaty świadczeniepieniężne.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokościpotwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo dorekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymigranicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącychwłasność Skarbu Państwa, jeżeli złożą na ręce przewodniczącego Komisji przetargowej w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Sekcja Zamiejscowa w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, w terminie do dnia 07-02-2022 roku, w pokoju nr 5 w godzinach od 800 do 1500 następujące dokumenty:

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

 

 • oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – należy także przedłożyć postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo dziale spadku),
 • dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2017 roku poz. 2097).

Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczonądo przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkachokreślonych w ogłoszeniu.

W przypadku spadkobierców właściciela nieruchomościwskazanych w zaświadczeniu lub decyzji obok innych osób jako osoba uprawniona, do przetargu muszą przystąpić wszystkie osoby uprawnione osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników oraz muszą przedłożyć oryginalne zaświadczenia lub decyzje dotyczące każdej z tych osób.

Zrealizowane uprawnienia przez tylko jednego z uprawnionych spadkobierców będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy przedłoży on oryginalne zaświadczenia lub decyzje: swoją i pozostałych spadkobierców oraz oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi wszystkich pozostałych spadkobierców o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej.

W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym miejscu i terminie lub też nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Oryginalne zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który: 

 • wygrał przetarg: pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA NABYCIE NIERUCHOMOŚĆ

Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w pełnej wysokości przedpodpisaniem notarialnej umowy sprzedaży lub Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwamoże rozłożyć spłatę należności na roczne raty na niżej opisanych warunkach.

 

Na wniosek wiarygodnego nabywcy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może rozłożyć spłatęnależności za nabywaną nieruchomość na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat (wraz zpierwszą wpłatą), jeśli przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości wpłaci co najmniej 10% jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

 

Warunki rozkładania ceny sprzedaży na ratyokreśla Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaż nieruchomości z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208).

 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kandydata na nabywcę o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez niego łącznie następujących warunków: 1)zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości rolnej zgodnie z zasadami prawidłowej  gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;

2) nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec KOWR ;   3) przedłożenia zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży na raty;

 

Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie należności na raty, zobowiązani będzie złożyć oświadczenie,że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec KOWR. W umowie kupna – sprzedaży zamieszczone będzie zastrzeżenie o wypowiedzeniu warunków spłaty należności rozłożonej na raty, w przypadku gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe.

 

 

 

Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie należności na raty zobowiązany będzie do przedstawieniawiarygodnych zabezpieczeń należności rozłożonej na raty, których katalog określony został w art. 31 ust. 3cytowanej wyżej UGNRSP, a także do złożenia dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej,  o którychmowa w § 3 w/w rozporządzenia MRiRW.

 

Niezapłacona należność za nabycie prawa własności, łącznie z oprocentowaniem będzie zabezpieczona hipotecznie, poddaniem się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5Kpc oraz dodatkowym zabezpieczeniem ustalonym przez kandydata na nabywcę z WydziałemFinansowo – Księgowym i Windykacji KOWR OT w Olsztynie.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2012 roku rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu WRSP podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokościstopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłoszoną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną  o 1 punkt procentowy. Od 1 stycznia 2022 roku oprocentowanie to wynosi 2,21% w stosunku rocznym.

 

Oprocentowanie, o którym mowa powyżej stosuje się w przypadku dotrzymania przez nabywcę ustalonych w umowie bądź odroczonych terminów płatności i oprocentowania. Od należności niezapłaconej w ustalonych w umowie bądź odroczonych terminach płatności za okres opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe. 

 

W przypadku rozłożenia ceny nabycia na raty – notarialna umowa sprzedaży nieruchomościzawierała będzie w szczególności zobowiązania Nabywcy do:

 1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;

Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, stosuje się przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego; 

 1. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż KOWR;
 2. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
  1. niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2, albo
  2. złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29 b ust. 1;
 3. poinformowania w okresie, o którym mowa w pkt 1, o zamiarze zbycia nabywanej nieruchomości, w przypadku, gdy KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek o którym mowa  w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Postanowienia opisanego w w/w pkt 3 nie stosuje się w przypadku:

 • przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
 1. a) na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego w linii bocznej albo           b) za pisemną zgodą KOWR; 
 • udzielenia pisemnej zgody przez KOWR na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu

 

Zabezpieczeniem spełnienia warunku określonego w w/w pkt. 3 będzie złożenie przez Nabywającego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art. 777 §1 pkt 5 kpc, z tym że KOWR może wystąpić  z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 18 lat od dnia jego podpisania. Warunkiem wykonania obowiązku zapłaty jest pisemne wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym  na adres Nabywcy wskazany w akcie notarialnym umowy sprzedaży. Ponadto Nabywca zobowiąże się  do pisemnego powiadomienia KOWR o każdorazowej zmianie adresu, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia na ostatnio znany KOWR adres.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyrazić zgodę na:

 • przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu – w przypadku, gdy nabywca nieruchomości jest osobą fizyczną:
  1. zamierzającą powiększyć gospodarstwo rodzinne albo
  2. posiadającą kwalifikacje rolnicze w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego i zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne, albo

 

 1. której przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. A ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020;
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu – w przypadku gdy hipoteka ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na:
  1. zakup nieruchomości rolnej na powiększenie gospodarstwa rodzinnego lub
  2. zakup inwentarza żywego lub maszyn i urządzeń służących do prowadzenia gospodarstwa rodzinnego, lub
  3. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków służących prowadzeniu produkcji rolniczej, lub
  4. odbudowę budynków zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych, lub
  5. realizację przedsięwzięcia, na które jest udzielona pomoc ze środków publicznych w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi.

 

Należność z tytułu nabycia nieruchomości lub pierwszą wpłatę należy wpłacić na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego numer 26 1130 1189 0025 0131 8420 0001.

 

Warunek wpłaty uznaje się za spełniony jeśli środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym Oddziału przed wyznaczonym terminem podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego przez nabywcę wadium.

 

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

 • będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
 • nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

 

Nabywający zobowiązany będzie do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczeń w tym zakresie. Oświadczenia te będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych: 

 • będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
 • do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

W rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1655 ze zm.) za użytki rolne uważa się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

 

PONADTO:

 1. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza KOWR. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Opłatę sądową płacą strony stosownie do wniosków.

 

 1. Płatność ceny sprzedaży poprzez potrącenie wymaga zgody organizatora przetargu.

Nie wyłącza się zapłaty ceny nieruchomości z uwzględnieniem zaliczenia na poczet ceny sprzedaży wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.W razie wątpliwości  (po rozstrzygnięciu przetargu przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży) KOWR może wystąpić  do wojewody z zapytaniem, czy w odniesieniu do decyzji (zaświadczenia) na podstawie, którego KOWR ma zaliczyć na poczet ceny wartość nieruchomości pozostawionych, nie stwierdzono jej nieważności, nie została ona zmieniona lub uchylona lub też postępowanie zakończone wydaniem tej decyzji (zaświadczenia) nie zostało wznowione, co przewiduje art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku.

 1. Na podstawie art. 29b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa każdy nabywca nieruchomości Zasobu Własności RolnejSkarbu Państwa przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniuśrodków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tejnieruchomości.

Zatem w notarialnej umowie sprzedaży Nabywca zobowiązany będzie złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

 

 1. W myśl art. 29c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2243 ze zm.), czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy, jest nieważna.

 

 1. Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy z dnia 19 października 1991 roku Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupuna rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.

 

 1. Zgodnie z art. 593 – 595 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny w umowie sprzedaży zastrzeżone zostanie umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie będzie wpisane w dziale III księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Ze szczegółowymi warunkami zastosowania umownego prawa odkupu można się zapoznać przed przetargiem.

 

Strony w umowie sprzedaży zgodnie oświadczają, że w odniesieniu do przedmiotowej  nieruchomości zastrzeżone zostanie umowne prawo odkupu wykonywane przez KOWR na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z ujawnieniem tego prawa w  księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 

 • Prawo odkupu może zostać wykonane przez KOWR zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości, gdy:
  1. nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  2. w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
  3. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
  4. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,
  5. wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałyby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  6. ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny,
  7. nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
  8. wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości.
 • W razie wykonania prawa odkupu całej nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma: a)ceny nabycia,
  1. udokumentowanych kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z zawarciem niniejszej umowy i przeniesieniem własności nieruchomości tj. opłaty notarialnej, wpisu w związku z ujawnieniem własności w księdze wieczystej,
  2. wartości nakładów na nieruchomość poniesionych do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem n/w pkt.
 • W razie wykonania odkupu części nieruchomości lub udziału w nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
  1. części ceny całej nieruchomości, ustalonej proporcjonalnie do udziału wartości odkupywanej części, w wartości całej nieruchomości, określonej w wycenie stanowiącej podstawę ustalenia ceny,
  2. kosztów, o których mowa w w/w pkt. 2 lit. b), w proporcji określonej powyżej (tj. w lit. a),
  3. wartości nakładów poniesionych na odkupywaną część nieruchomości do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem n/w pkt. 4.
 • Nakłady, o których mowa w w/w pkt. 2 lit. c) i pkt. 3 lit. c), zostaną uwzględnione w cenie odkupu tylko o tyle, o ile zwiększą wartość nieruchomości lub jej części w stosunku do ceny określonej odpowiednio w w/w pkt. 2 lit a) lub pkt. 3 lit. a).
 • Jeżeli w dacie wykonania prawa odkupu nieruchomość obciążona będzie hipoteką, zapłata przez KOWR ceny określonej zgodnie z postanowieniem w/w pkt. 2 ub pkt. 3 zostanie uiszczona po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej.

VI. ZASTRZEŻENIA

 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako Organizator przetargu, zastrzega sobie prawoodstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili rozpoczęcia bez podania przyczyny.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości i jej granicami. Uczestnicy będą zobowiązani do składania oświadczeń w tym zakresie.
 3. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Olsztynie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może zostać zawarta.
 4. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniom w trybie przetargu, w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, Sekcja Zamiejscowa w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, pok. 5 od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego datę przetargu w godzinach 9.00 do 14.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka w Olsztynie, Sekcja Zamiejscowa w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, pok. 5, tel. (55) 23065-35 w godz. od 9.00 do 13.00 każdego dnia roboczego.

Oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można dokonywać w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 900 do 1300 w dni robocze. Dokładny termin wskazania nieruchomości można ustalić telefonicznie z KOWR O/T Olsztyn Sekcja Zamiejscowa w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, pok. 5, tel. (55) 230-65-35.

 

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, Oddział Terenowy w Olsztynie, realizując zadania wynikające z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, informuje że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane nabywcy) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku  do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. nabywców mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane  w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 14 dni poczynając oddnia 20 stycznia 2022 roku do dnia przetargu w Urzędzie Gminy Lelkowo, w miejscowości

Bieńkowo, w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej w Olsztynie, w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej w Olsztynie – Biuro Terenowe w Elblągu, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

 1. Urząd Gminy w Lelkowie
 2. Sołtys wsi Bieńkowo
 3. W–MIR w Olsztynie
 4. W–MIR w Olsztynie – BT w Elblągu
 5. KOWR OT Olsztyn – SZ w Elblągu
 6. KOWR OT Olsztyn w/m

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/295909

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.73 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: braniewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6562 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 30,14 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-26

Dodano: 20 marca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6541 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 46,62 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-28

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:30

# 6524 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,79 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6520 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,53 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu