Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.37 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5167 sprzedaż gruntu rolno-leśnego pow. 3,37 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolno-leśnego/ pow. 3,37 ha/ użytek LsV,RV,PsV/cena wywoławcza 49815,oo PLN/wadium 9960,oo PLN do 24.01.2022/ termin przetargu 28.01.2022 godz. 10:00

Oddział Terenowy w Koszalinie
OGŁOSZENIE numer KOS.WKUZ.SZ.4240.12.2022.PT.V

z dnia 12.01.2022r.
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Koszalinie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości rolnej niezabudowanej, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na
terenie gminy Grzmiąca powiat szczecinecki, pochodzącej z byłego po innych tytułach.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość określona w wykazie z dnia 05.10.2021 r. nr
KOS.WKUR.SZSZ.4240.117.2021.PT, w skład której wchodzą:
grunty położone w obrębie Wielanowo, dla których jest prowadzona księga wieczysta KO1I/00030261/8
i oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr: 46/1 okręg podatkowy III.
Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 3,3700 ha,
w tym użytki rolne: 1,1000 ha.
W skład nieruchomości wchodzą:
– grunty orne:
1,1000 ha, (w tym kl: RV- 0,9300 ha, RVI-0,1700 ha)
– pastwiska trwałe: 0,3600 ha, (w tym kl: PsIV- 0,3600 ha)
– grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 1,6900 ha, (w tym kl: Lzr/RV- 1,2800 ha,
Lzr/RVI-0,4100 ha)
– lasy: 0,1700 ha, (w tym kl: LsV- 0,1700 ha)
– nieużytki: 0,0500 ha, (w tym kl: N-0,0500 ha)
Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona przy drodze gminnej nieutwardzonej,
w odległości ok. 280 m od zabudowań miejscowości Wielanowo i około 8 km na północny-zachód od siedziby
gminy Grzmiąca. Teren działki płaski, kształt wydłużonego prostokąta. Grunty rolne w przeważającej części
porośnięte samosiewami drzew, zakrzaczeniami, grunty orne porośnięte trawami, na pastwiskach trwałych także
widoczne zadrzewienia. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna.
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grzmiąca uchwalonym w dniu 17 kwietnia 2014 r uchwałą
nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Grzmiąca ww. nieruchomość oznaczona jest jako: grunty orne – podstawowe
przeznaczenie terenów pod uprawy polowe i ogrodnictwo. Dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń
infrastruktury technicznej i zalesienia, użytki zielone – podstawowe przeznaczenie terenów pod łąki i pastwiska.
Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia; lasy i zadrzewienia – podstawowe
przeznaczenie terenów pod lasy w rozumieniu ustawy o lasach. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej, sportu, turystyki i rekreacji; wody powierzchniowe – podstawowe przeznaczenie terenów pod
jeziora, stawy, rzeki, rowy melioracyjne. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportów wodnych /pismo Wójta Gm.
Grzmiąca, znak: BUA-6727.123.2014 z dnia 15.09.2014 r., zapisy potwierdzone w dniu 14.09.2021 r. oraz BUA-
6727.9.2017.2015 z dnia 15.02.2017 r. zapisy potwierdzone w dniu 14.09.2021 r./.
Nieruchomość nie jest objęta decyzją o ustalenie warunków zabudowy oraz nie wszczęto co do niej procedur
planistycznych mających na celu zmianę funkcji użytkowania. Nie przewiduje się również umieszczania na terenie
przedmiotowej działki urządzeń infrastruktury technicznej w tym: wież telefonii komórkowych, siłowniwiatrowych oraz nie przewiduje się eksploatacji złóż kruszyw mineralnych. Nie planuje się poszerzenia drogi
przylegającej do ww. nieruchomości.
Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć energetyczna.
Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, dotyczące przedmiotowej
nieruchomości:
– Działka porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami, których wartość opałowa zrównoważy koszt
pozyskania.
– Przez nieruchomość przebiegają napowietrzne sieci energetyczne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49 815,00 zł, w tym: cena gruntu – 49 815,00 zł. Cena zawiera
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset piętnaście 00/100 złotych)
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
(słownie: pięćset 00/100 złotych)
Wadium wynosi: 9 960,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100 złotych)
Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie jest wymagane uzyskanie szczególnego
pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 10:00
w siedzibie SZ KOWR w Szczecinku, ul. Witolda Pileckiego 8, 78-400
Szczecinek
lub
może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom
Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział
w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajduje się pod adresem:
http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne
Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed
przetargiem, tj. w dniu 25.01.2022 r. na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu
publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms-em i email-em do uczestników przetargu,
którzy złożyli dokumenty, o których mowa poniżej i wpłacili wadium.
Brak powyższej informacji oznacza, że przetarg odbędzie się w siedzibie SZ KOWR w Szczecinku, ul.
Witolda Pileckiego 8, 78-400 Szczecinek.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, jeżeli, wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w ogłoszeniu
o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu, w tym złożą oświadczenie wraz z kwestionariuszem
stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
W przetargu nie mogą brać udział podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka
nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których
uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo
wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły. 3 / 12
WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
1) na co najmniej 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 21.01.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyła do
KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):
a) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
b) kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji
tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia;
c) stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika
przetargu.
2) wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym
ogłoszeniem,
3) stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
4) spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem,
tj. do dnia 21.01.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis
nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej
działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne
dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w
formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na
co najmniej 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 21.01.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyć do KOWR
odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją
tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).
W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie
wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator
przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje
data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 9 960,00 zł na rachunek bankowy
Oddziału Terenowego w Koszalinie w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 10 1130 1176 0022
2115 1620 0002 Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. wadium może być wnoszone wyłącznie w formie bezgotówkowej z wyprzedzeniem tak, aby środki
pieniężne znalazły się na koncie organizatora najpóźniej 4 dni przed organizowanym przetargiem, tj. w dniu
24.01.2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został
spełniony.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje
prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości
pozostawionych nieruchomości – do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do
rekompensaty, jeżeli:
1) w terminie do dnia 24.01.2022 r., do godziny 15:00, dostarczą do siedziby SZ KOWR w Szczecinku, ul.
Witolda Pileckiego 8, 78-400 Szczecinek, pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości
niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
2) przedstawią komisji przetargowej w momencie rozpoczęcia przetargu oryginał zaświadczenia lub decyzję
wydane przez właściwego miejscowo wojewodę, stwierdzające uprawnienie do zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku
spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji – także postanowienie sądu o stwierdzeniu
nabycia spadku (względnie o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów
określonych w artykule 2 lub art. 3 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169,
poz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać
dopuszczoną do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach,
określonych w ogłoszeniu. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który
wygrał przetarg pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty
równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostają
zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium jest zwracane niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu4 / 12
z tym, że wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny
nabycia. Zwrot wadium i zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia następuje w wysokości nominalnej.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości pomimo, że wniosła wadium –
nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia
wymagania określonego w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zawarcie umowy stało się niemożliwe.
Uwaga: Wadium nie podlega zwrotowi do czasu upływu terminów na wniesienie odwołania lub do
czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w kwestii
wniesionego odwołania albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za
pośrednictwem SMS zostanie udostępniony hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link
uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu
email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu – załącznik nr 2 do ogłoszenia). Udostępnione
przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania
wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
2) Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez
weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym
niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
Za uczestnika przetargu należy rozumieć osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciła
wadium, przedłożyła Organizatorowi wymagane dokumenty (załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia) oraz
uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
roku, Organizator przetargu, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów, może zdecydować o jego przeprowadzeniu przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej poprzez wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział przy zachowaniu niezbędnych
zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.
Organizator zapewnia uczestnictwo w licytacji zakwalifikowanych do udziału w niej osób za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej tzn. aplikacji zoom.us. Wybrana metoda komunikacji elektronicznej zapewnia
uczestnictwo w licytacji, tj. zgłaszanie postąpień do ceny wywoławczej nieruchomości w sposób nieprzerwany
do przeprowadzenia licytacji, tj. ustalenia ostatecznej wysokości ceny nieruchomości.
Organizator informuje, iż udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny
z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w przetargu przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Co więcej, biorąc udział w przetargu uczestnik daje zapewnienie,
iż zapoznał się z instrukcją obsługi aplikacji do przeprowadzenia przetargu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz spełnia warunki techniczne tj. posiada odpowiedni sprzęt o parametrach wskazanych przez
organizatora przetargu oraz prędkość łącza internetowego wymaganego do prawidłowego udziału w licytacji.
Organizator przetargu jest uprawniony do żądania danych niezbędnych do identyfikacji osób zakwalifikowanych
do przetargu, które chcą uczestniczyć w przetargu. W przypadku odmowy albo niedostarczenia wskazanych przez
organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji, organizator przetargu nie dopuszcza tej osoby
do udziału w przetargu – nieprzedłożenie zał. nr 1 i 2 do ogłoszenia w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa sprzedaż
nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będąca
własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających
udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia sięłączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez Nabywającego
nieruchomości rolnej. Osoba która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, od dnia nabycia tej
nieruchomości od KOWR (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych).
W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne prawo odkupu wykonywane
przez KOWR na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z
ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej.
1. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Prawo odkupu może zostać wykonane przez KOWR zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu
do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości, gdy:
a) nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
b) w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość
ta została przewidziana na cele nierolne,
c) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
d) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,
e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby
wywłaszczeniu albo wnioskiem mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
f) ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały uwzględnione przy
określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,
g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupujących,
h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą lokalizacji
elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej
nieruchomości.
3. W razie wykonania prawa odkupu całej nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
a) ceny za jaką nastąpiło nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa,
b) udokumentowanych kosztów poniesionych przez Kupujących w związku z zawarciem niniejszej umowy i przeniesieniem
własności nieruchomości tj. opłaty notarialnej, wpisu w związku z ujawnieniem własności w księdze wieczystej,
c) wartości nakładów na nieruchomość poniesionych do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W razie wykonania odkupu części nieruchomości lub udziału w nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
a) części ceny całej nieruchomości, ustalonej proporcjonalnej do udziału wartości odkupywanej części w wartości całej
nieruchomości, określonej w wycenie stanowiącej podstawę ustalenia ceny nieruchomości,
b) kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) w proporcji określonej powyżej (tj. w lit. a),
c) wartości nakładów poniesionych na odkupywaną część nieruchomości do dnia wykonania prawa odkupu,
w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Nakłady, o których mowa w ust. 3 lit. c) i ust. 4 lit. c) zostaną uwzględnione w cenie odkupu tylko o tyle, o ile zwiększą
wartość nieruchomości lub jej części w stosunku do ceny określonej odpowiednio w ust. 3 lit. a) lub ust. 4 lit. a).
6. Jeżeli w dacie wykonania prawa odkupu nieruchomość obciążona będzie hipoteką, zapłata przez KOWR ceny określonej
zgodnie z postanowieniem ust. 3 lub ust. 4. zostanie uiszczona po wykreśleniu hipotek z księgi wieczystej.
KOWR może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na warunkach określonych w art. 31 ust. 2
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w
szczególności w przypadku nabywania nieruchomości w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa
rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
jeżeli nabywca spełnia łącznie następujące warunki:
1) w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki
rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami – zobowiąże się do utrzymywania
nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej
działalności rolniczej;
2) nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego,
umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni od dnia przetargu. 6 / 12
Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności
z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania
rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz.208). Rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży
podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłoszoną
w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy.
Kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do:
1) ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty
wraz z oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami za okres opóźnienia i innymi kosztami na rzecz
KOWR,
2) złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) złożenia dodatkowych zabezpieczeń w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej
o oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej, liczone od części ceny sprzedaży rozkładanej na raty,
za okres jednego roku.
W uzasadnionych przypadkach KOWR zastrzega sobie prawo żądania od kandydatów na nabywców dodatkowych
zabezpieczeń w wysokości przewyższającej wysokość określoną w pkt 3. Dodatkowymi zabezpieczeniami mogą
być zabezpieczenia przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91), KOWR może odstąpić od żądania
dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy część ceny uiszczana przed zawarciem umowy będzie równa lub
wyższa niż 50% ceny sprzedaży. O wyborze formy i wielkości dodatkowego zabezpieczenia decyduje KOWR.
Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie udokumentować
swoją sytuację finansową poprzez złożenie wymaganych dokumentów i informacji, w tym w szczególności:
– w przypadku osoby fizycznej:
a) oświadczenie dotyczące posiadanego majątku wraz z jego szacunkową wartością, a w przypadku, gdy w skład majątku
wchodzą nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub użytkowania wieczystego — numer księgi wieczystej,
a w przypadku braku księgi wieczystej – numer zbioru dokumentów prowadzonego dla danej nieruchomości;
b) oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku;
c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
d) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy – w przypadku pozostawania
w stosunku pracy;
e) kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej – w przypadku, gdy nabywca jest obowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
f) informację banku/banków prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku – w przypadku posiadania rachunku
bankowego;
g) informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku, gdy
nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą;
h) nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy.
– w przypadku osoby prawnej:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
b) kopię sprawozdania finansowego z ostatnich trzech lat – w przypadku, gdy nabywca nieruchomości był obowiązany do
sporządzania sprawozdań finansowych;
c) kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej wspólników spółki albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej – w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi;
d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
e) informację banku (banków) prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku (za okres ostatnich 12 miesięcy
po stronie wpływów i po stronie wydatków);
f) informację banku (banków) o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat –
w przypadku, gdy nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą.
Kandydat na nabywcę nieruchomości, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, w zależności od formy
zabezpieczenia spłaty kwoty należności składa odpowiednio:
a) oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności,
a po dokonaniu wpisu hipoteki – odpis księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a w przypadku nieruchomości zabudowanych – również umowę ubezpieczenia budynków
od ognia i innych zdarzeń losowych oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, odnawianej każdego roku;
b) umowę gwarancji bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej lub promesę banku udzielenia takiej gwarancji;
c) umowę poręczenia oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym, gdy poręczycielem jest
osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
d) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
e) weksel własny poręczony wraz z deklaracją wekslową oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela,
przy czym, gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku
braku rozdzielności majątkowej;
f) umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz polisę ubezpieczeniową przewłaszczanego majątku wraz z cesją praw
z niej wynikających, odnawianą każdego roku, a w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej – wycenę przewłaszczanego
majątku dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela, przy czym, gdy przewłaszczającym jest osoba
fizyczna — dodatkowo zgodę małżonka na przewłaszczenie w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
g) umowę zastawu rejestrowego, a po dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów – odpis z rejestru zastawów;
h) zaświadczenie o blokadzie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz pełnomocnictwo dla Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa do dysponowania zablokowaną kwotą środków pieniężnych;
i) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; j) umowę ustanowienia kaucji;
k) umowę o przelew wierzytelności;
l) umowę o przystąpieniu do długu oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej osoby przystępującej do długu,
przy czym, gdy osobą przystępującą do długu jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na przystąpienie
do długu w przypadku braku rozdzielności majątkowej.
Wiarygodność kandydata na nabywcę, proponowane formy dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienie
pozostałych warunków rozłożenia należności na raty, w tym dotyczących wysokości oprocentowania, podlegać
będą ocenie KOWR. W przypadku niezłożenia w terminie określonym przez KOWR dokumentów dotyczących
wiarygodności oraz dodatkowego zabezpieczenia, jak również w przypadku braku wiarygodności kandydata na
nabywcę, a także negatywnej oceny zaproponowanej formy zabezpieczenia, kandydat na nabywcę zobowiązany
będzie do zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Nabywca odnośnie wykonania zobowiązania, co do zapłaty rozłożonej na raty ceny sprzedaży lub poszczególnych
rat wraz z oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży rygorowi egzekucji w
myśl art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.
KOWR może zażądać od nabywcy udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia własności
zbywanej nieruchomości z powrotem na Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w razie
odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu niewykonania jej postanowień w zakresie zapłaty ceny sprzedaży, na
okres na który należność ta została rozłożona na raty.
W przypadku zaniechania użytkowania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w
celu wykonywania na niej działalności gospodarczej w rolnictwie, niespłacona część ceny sprzedaży może stać się
natychmiast wymagalna.
Jeżeli nieruchomość zostanie zbyta (pod jakimkolwiek tytułem) w całości lub części przed zapłaceniem całej
należności z tytułu jej sprzedaży, KOWR może żądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez
nią terminie.
W przypadku nabywania nieruchomości na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
tj. z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty, w umowie sprzedaży zawarte zostaną dodatkowe
zobowiązania nabywcy nieruchomości wynikające z art. 29a niniejszej ustawy.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych
z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego
na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt
kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan
faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj
użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek
dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku
do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Koszty związane z zawarciem umowy
sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, przedmiotem przetargu
oraz położeniem nieruchomości. Nadto zobowiązani są do zapoznania się z określonymi w ogłoszeniu zasadami
udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji
przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników
przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie
kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie
trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu – zał. nr 2 do ogłoszenia, nr telefonu. Po trzech
nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie
kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji.
Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej
ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie
kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/305268

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.37 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: szczecinecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 12:00

# 5952 sprzedaż gruntu rolnego pow. 12,50 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-18

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 10:45

# 5949 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,21 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-29

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5925 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 13,15 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-23

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5917 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,09 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 26 sierpnia, 2022

O godzinie: 13:00

# 5893 dzierżawa gruntu rolnego (wyspa) pow. 560,57 ha

Powiat: świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu