Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-04
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 3.87 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5154 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,87 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,87 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 2902,oo PLN/rocznie/ wadium 1000,oo PLN do 04.12.2022 /termin składania ofert 04.02.2022 godz. 15:00

WARSZKOWO
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Forma rozporządzania nieruchomością: NAJEM
Wywoławcza stawka czynszu najmu na cele rolnicze: 750,00 PLN netto /ha/rok,
na cele inne niż rolnicze: 60.000,00 PLN netto /ha/rok
(0,50 PLN netto /m²/m-c)
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miejscowości Warszkowo, przy granicy
wsi i miasta Sławno. Działka zlokalizowana jest wzdłuż drogi krajowej nr 6 na trasie Gdańsk
– Słupsk – Szczecin, a bezpośredni zjazd na nieruchomość odbywa się drogą gruntową
utwardzoną.
Nieruchomość ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, położona jest na nierównym
terenie.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty niezabudowane rolne.
Przez działkę przebiega gazociąg.
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis dotyczący postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.
PKN ORLEN S.A. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej
prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do złożenia oferty,
Oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w
tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji.
Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.
Warszkowo
Powiat sławieński
Województwo zachodniopomorskie
Działka nr 570/1 o powierzchni 38.722 m2
Księga wieczysta: KO1E/00011572/8
Sąd Rejonowy w Sławnie
Obręb: Warszkowo
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Właściciel gruntu: PKN ORLEN S.A.

W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty, PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo zaproszenia wszystkich lub wybranych oferentów do dalszych negocjacji cenowych za pośrednictwem platformy internetowej, na podstawie odrębnego zawiadomienia.

Termin rozstrzygnięcia postępowania upływa z dniem 28.02.2022 r.

 

PKN ORLEN S.A. poinformuje każdego z oferentów w drodze pisemnego zawiadomienia o wyniku postępowania odnośnie do jego oferty lub zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert albo jego unieważnieniu najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia postępowania.

 

Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych nieruchomości, miejsca i terminów oględzin oraz zapoznania się z ich stanem oraz dokumentacją można uzyskać pod numerami  telefonów: 24 256 98 27, 24 256 98 33, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Ponadto informacje związane z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać pod numerami telefonów: 24 256 98 33 oraz 24 256 98 34, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wszelkie pytania można również kierować drogą mailową na adres: nieruchomosci.do.zbycia@orlen.pl

 

Pisemne oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w zamkniętych kopertach należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 04.02.2021 roku, na adres:

 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 

Biuro Administracji, Zespół Analiz i Przetargów ul. Chemików 7

09-411 Płock 

 

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty uznawana będzie data doręczenia lub chwila złożeniaoferty osobiście.

 

Pisemna oferta złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – najem nieruchomości gruntowej zabudowanej/niezabudowanejpołożonej w

… przy ul.  …” wraz z pieczątką oferenta (w przypadku osób fizycznych z adresem zwrotnym) powinna zawierać:

 

 1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, numer NIP, zawierający aktualne dane oferenta wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – gdy oferent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub odpis z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku podmiotów podlegających ujawnieniu w KRS. Jeżeli oferent nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą – nr PESEL lub NIP oferenta oraz miejsce zamieszkania. Wypisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz odpisy z rejestru przedsiębiorców KRS winny być składane w oryginale lub formie wydruku ze strony Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z datą nie późniejszą niż na tydzień przed terminem złożenia ofert.
 2. Datę sporządzenia oferty i okres, w jakim oferent będzie związany ofertą, nie krótszy jednak niż do dnia 06.2022 roku.
 3. Przedmiot oferty (nazwa), wskazanie rodzaju działalności, jaka będzie prowadzona w oparciu o przedmiot najmu, proponowany czynsz najmu ze wskazaniem, iż zaoferowany czynsz jest w kwocie netto.
 4. Wystawione nie później niż tydzień przed terminem złożenia ofert zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w składkach i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach winny być składane w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Numer rachunku bankowego oferenta, właściwy dla ewentualnego zwrotu wadium oraz numer telefonu i adres email, właściwy do kontaktu.
 6. Oświadczenie w którym Oferent wyraża zgodę na zaliczenie wadium wpłaconego w związku ze złożeniem oferty na najem nieruchomości wymienionej w niniejszym ogłoszeniu, na poczet kaucji zabezpieczającej należności z tytułu umowy najmu.
 7. Oświadczenia, iż przystępujący do przetargu w trakcie trwania umowy będzie w obrębie przedmiotu najmu wykonywał obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
 8. Oświadczenia, Oferenta, zgodnie z poniższymi wzorami A-C:

 

 

Wzór A:

 

oświadczam, że nie wnoszę i nie będę wnosić w przyszłości w stosunku do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A. jakichkolwiek roszczeń i/lub zastrzeżeń dotyczących stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości, sposobu przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego i wyboru ofert oraz danych podanych w niniejszym ogłoszeniu lub udostępnionych w toku postępowania przetargowego  (w tym: wynikających z ewentualnych wad lub nieaktualności danych podanych w ogłoszeniu przez PKN ORLEN S.A. lub w opisie nieruchomości.

 

Wyrażam niniejszym zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Wzór B:

 

oświadczam, że nie byłem poprzednio związany ze Spółką lub jej poprzednikami prawnymi (b. Centralą Produktów Naftowych S.A. bądź b. Petrochemią Płock S.A.) umowami cywilno-prawnymi rozwiązanymi bez wypowiedzenia, z mojej winy. 

 

Wzór C

 

oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec PKN ORLEN S.A .

 

 

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie:

 1. możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty pod kątem spełnienia warunków formalnych lub wydłużenia okresu jej obowiązywania. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie lub przedłużenie okresu obowiązywania oferty wskazanym w wezwaniu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 2. możliwość modyfikacji warunków umowy najmu.

 

Oprócz zapłaty czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczenia jednorazowego zabezpieczenia w formie kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, nie mniej niż 600,00 zł.

 

Najemca będzie zobowiązany ponosić koszty dostawy mediów oraz odbioru śmieci na rzecz sprzedawców, dostawców i usługodawców zewnętrznych na podstawie samodzielnie zawartych z nimi umów (w przypadku lokalizacji poz. 4-22 tabeli) lub w formie Opłaty

Eksploatacyjnej stanowiącej zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania nieruchomości przez Wynajmującego. Opłata eksploatacyjna  doliczana będzie do czynszu najmu (w przypadku lokalizacji poz. 1-3 tabeli). Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłaty eksploatacyjnej z powodu: udokumentowanych zmian podatków i opłat związanych z posiadanym tytułem prawnym Wynajmującego do nieruchomości lub wzrostu kosztów mediów i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości, rozliczanych przez Strony w  formie ryczałtu. Zmiana taka nie będzie wymagała formy aneksu i dokonywana będzie przez jednostronne pisemne oświadczenie Wynajmującego (poparte odpowiednimi dokumentami), które Najemca zobowiązany będzie przyjmować w każdym czasie, gdy dojdzie do zmiany opłat, kosztów lub podatków ponoszonych przez PKN ORLEN S.A. w związku z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej Przedmiot Najmu.

 

W przypadku najmu powierzchni na terenie obiektów chronionych, najemca zobowiązany będzie do zwrotu wynajmującemu kosztów utrzymania monitoringu w kwocie stanowiącej 8% wartości czynszu pomniejszonego o wartość opłaty eksploatacyjnej.

 

Najemca zobowiązany zostanie w umowie najmu do zawarcia i do posiadania przez cały okres najmu oraz do przedłożenia wynajmującemu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (OC delikt i kontrakt), rozszerzonej o klauzulę OC najemcy z sumą gwarancyjną odpowiadającą przynajmniej wartości najmowanego mienia oraz rozszerzonej o klauzulę odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku gdy zachodzi ryzyko powstania szkody w środowisku.

 

Warunkiem dopuszczenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu każdorazowo dla danej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Pekao S.A.  06 1240 5282 1111 0000 4895 1887

najpóźniej do dnia 04.02.2022 roku oraz załączyć do oferty potwierdzoną przez bank kopię przelewu (w przelewie powinna znajdować się informacja jakiej nieruchomości wadium dotyczy: nazwa miejscowości, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia najmu zgodna z treścią oferty).

 

Przez datę wpłaty wadium rozumie się zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym PKN ORLEN S.A.

 

PKN ORLEN S.A. zastrzega możliwość odrzucenia oferty pochodzącej od oferentów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do PKN ORLEN S.A., prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu jak i samego ogłoszenia w każdym czasie bez konieczności podania przyczyn, jak również unieważnienia postępowania w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięcia postępowania bez przyjęcia którejkolwiek z ofert, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych za pośrednictwem platformy internetowej z udziałem wszystkich lub wybranych oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu.

 

Wybór oferty w toku przetargu może nastąpić jedynie poprzez uzyskanie zgody właściwych organów Spółki w formie uchwały lub poprzez uzyskanie zgody Komisji ds. Nieruchomości.

 

Zastrzega się, że (niezależnie od przypadków, o których mowa powyżej) wadium przepada na rzecz PKN ORLEN S.A., jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta:

 1. uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez PKN ORLEN S.A.
 2. odmówi złożenia oświadczeń, wymaganych w niniejszym postępowaniu,
 3. przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane,
 4. zawarcie umowy najmu stanie się niemożliwe z przyczyn, leżących po stronie oferenta.

 

PKN ORLEN S.A. zastrzega, iż umowa będzie zawarta z chwilą złożenia przez Spółkę i wybranego oferenta oświadczeń woli w formie pisemnej (tj. podpisania umowy najmu).

 

W przypadku odmowy lub niezawarcia umowy najmu z oferentem, którego oferta została przyjęta, z przyczyn stanowiących podstawę do zatrzymania wadium, PKN ORLEN S.A. dopuszcza możliwość wynajęcia nieruchomości innemu oferentowi, który zaproponował drugą najkorzystniejszą miesięczną kwotę czynszu (nawet po upływie ważności związania jego ofertą) za cenę wskazaną w jego ofercie.

 

W razie zawarcia umowy najmu, najemca zobowiązany będzie złożyć stosowne oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym

Nieruchomości na podstawie dokumentów udostępnionych przez PKN ORLEN S.A, jak również że nie będzie występował w przyszłości do PKN ORLEN S.A. z żadnymi roszczeniami związanymi ze stanem technicznym lub prawnym nieruchomości oraz iż będzie przestrzegał przekazanych przez Wynajmującego wytycznych BHP i p.poż. Najemca zobowiązany będzie ponosić własnym kosztem i staraniem nakłady konieczne służące utrzymaniu Przedmiot Najmu w stanie nie pogorszonym.

 

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone na rachunki bankowe wskazane przez oferentów w terminie 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania lub odrzucenia oferty z przyczyn formalnych, a oferentowi przyjętej oferty wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie umowy przez Najemcę.

 

Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Umowa najmu będzie zawarta na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż sześć miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym poprzez prowadzone postępowanie przetargowe, b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
  1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną, w tym poprzez prowadzone postępowanie przetargowe;
  2. wypełnianie obowiązków prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
  3. prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy lub postępowania przetargowego.
 7. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonania umowy.
 8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/przetargi-i-dostawy/przetargi/najem-budynkow-i-dzierzawa-terenow-pkn-orlen-sa

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.87 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: sławieński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu