Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-11-26
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 23.34 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4845 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 23,34 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 23,34 ha/ użytek R/ mpz budowa instalacji OZE  powyżej 100 kW/cena wywoławcza 5000000,oo PLN/ wadium 100000,oo do 22.11.2021/ termin przetargu 26.11.2021 godz. 09:00

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2021-09-24 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-11-26 09:00:00

Miejsce

Sala Sesyjna w Urzędzie Stanu Cywilnego

Księga wieczysta

ZG1S/00025474/3

Cena wywoławcza

5.000.000,00 zł netto

Wadium

1.000.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 176 o pow. 23,3457 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jeziory, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00025474/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IVa (RIVa), VI (RVI) oraz nieużytki (N). Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie kompleksów leśnych Lasów Państwowych oraz gruntów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przy granicy dwóch obrębów Jeziory i Lubinicko. Jest to obecnie teren użytkowany rolniczo. Przedmiotowa nieruchomość położona jest po południowo-wschodniej stronie drogi gminnej, która jest również drogą dojazdową do nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. W/w nieruchomość położona jest w otoczeniu gruntów rolnych i dużego kompleksu leśnego Lasów Państwowych. Nawierzchnia gminnej drogi dojazdowej, do wysokości bramy wjazdowej na nieczynne wysypisko odpadów komunalnych jest betonowa z betonu lanego z mijankami dla samochodów, a dalej ma nawierzchnię gruntową nieurządzoną. Nieruchomość posiada kształt nieregularny i sąsiaduje od wschodu i zachodu z kompleksem leśnym Lasów Państwowych, od północy z terenem działki przeznaczonej do zabudowy jak działka przedmiotowa, a od południa z gruntami uprawianymi rolniczo. Od strony północnej na wąskim pasie przylega do gminnej drogi dojazdowej. Ten wąski pas przylegający do drogi stanowi dojazd do nieruchomości. Po przeciwnej stronie przylegającej do drogi dojazdowej znajduje się nieczynne wysypisko odpadów komunalnych, obecnie teren zakładu selekcji odpadów komunalnych. Nieruchomość w stosunku do centrum miasta usytuowana jest w odległości około 6 km, a od wsi Jeziory w odległości 1,5 km na południowy zachód oraz od wsi Lubinicko w odległości 1,5 km na południe. Wzdłuż drogi polnej pomiędzy ogrodzeniem i groblą kwatery nieczynnego wysypiska sąsiedniej nieruchomości i dalej przez teren zaplecza technicznego wysypiska przebiega nitka wodociągu gminnego o średnicy D 110 zasilająca wieś Jeziory z ujęcia gminnego. Grunty tej części nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich położone są na terenie lekko pofałdowanym o spadku w kierunku północno-zachodnim. Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi dojazdowej do wysypiska odpadów, usytuowanej przy północno-zachodniej stronie nieruchomości. Istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Istnieje również możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej na warunkach jakie zostaną określone w WTP. Realizację budowy przyłącza wodociągowego do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Natomiast nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do sieci gazowej. Obecnie przedmiotowa nieruchomość jest oddana w dzierżawę do 20 października 2021r. Działka o nr ewid. 176 w obrębie Jeziory gmina Świebodzin objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XII/190/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jeziory gmina Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2913 z dnia 05.11.2019r.) Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do w/w uchwały działka nr ewid. 176 w obrębie Jeziory gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem P/U, jej fragment położony jest również na terenie opisanym symbolem KDW oraz symbolem 2KDD; Zgodnie z ww. uchwałą: Na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U ustala się: 1) lokalizację obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów, budowli i instalacji przemysłowych, parkingów, dojść i dojazdów oraz zieleni towarzyszącej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) na obszarze wskazanym na rysunku planu urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w tym farmy fotowoltaicznej, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, b) zabudowy usługowej nie kolidującej z przeznaczeniem określonym w pkt 1, w tym budynków handlu, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatów rzemieślniczych, c) budynków administracyjno-socjalnych oraz budynków biurowych, związanych z przeznaczeniem określonym w pkt 1, d) budynków pomocniczych, e) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 3) sytuowanie budynków z uwzględnieniem linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 4) maksymalną powierzchnię zabudowy – 70% powierzchni działki; 5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 20% powierzchni działki; 6) intensywność zabudowy od 0,2 do 1,5; 7) maksymalną wysokość zabudowy: a) dla budynków administracyjno-socjalnych, biurowych oraz pomocniczych – 10 m do najwyższego punktu dachu; b) dla pozostałych budynków – 12 m do najwyższego punktu dachu, c) dla zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektów do 20 m, w przypadkach uwarunkowanych względami technologicznymi; d) dla budowli – 50 m; 8) stosowanie dachów płaskich lub stromych; 9) dopuszczenie stosowania innej geometrii dachów, w tym dachów kopulastych, krążynowych, pogrążonych lub pilastych; 10) powierzchnię nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż 2000 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych pod dojścia i dojazdy oraz pod obiekty infrastruktury technicznej; 11) dostępność komunikacyjną z terenów dróg publicznych 1KDD i 2KDD, w tym przez drogę wewnętrzną KDW. Na terenach dróg publicznych, oznaczonym na rysunku planu symbolami 1KDD, 2 KDD ustala się: 1) klasyfikację dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej; 2) sytuowanie jezdni o parametrach zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) dopuszczenie lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej, miejsc postojowych, oświetlenia, tablic i znaków informacyjnych; 5) dopuszczenie sytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 3 i 4 elementów pasa drogowego; 6) dopuszczenie zagospodarowania zielenią w tym wysoką wszystkich nieutwardzonych powierzchni drogowych. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW ustala się: 1) w zakresie zagospodarowania pasa drogowego – przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości co najmniej 12 m; 2) dopuszczenie lokalizacji chodnika, oświetlenia, tablic i znaków informacyjnych, a także sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 3) dopuszczenie sytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 1 i 2 elementów pasa drogowego; 4) dopuszczenie zagospodarowania zielenią, w tym wysoką wszystkich nieutwardzonych powierzchni drogowych. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z pasem technologicznym oraz gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną. Na nieruchomości zlokalizowane jest w części wyznaczonej na rysunku planu w granicach strefy ochrony archeologicznej, stanowisko archeologiczne Jeziory 7 (AZP 56-15/14), dla którego stosuje się przepisy odrębne.

Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000.000,00 złotych netto (słownie: pięć milionów złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 1.000.000,00 złotych

Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2021r. o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie, Plac Jana Pawła II 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: – w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 22 listopada 2021r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru

https://bip.swiebodzin.eu/przetargi/361/320/Burmistrz_Swiebodzina_oglasza_I_ustny_przetarg_nieograniczony_na_sprzedaz_gminnej_nieruchomosc_gruntowej__polozonej__w_Swiebodzinie/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 23.34 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu