Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-09-13
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 72.22 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4770 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 72,22 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 72,22 ha/ użytek RIV/ mpz produkcja, farma/ czynsz wywoławczy 1148298,oo PLN/ rocznie/ wadium 114830,oo PLN do 29.09.2021/termin przetargu 04.10.2021 godz. 09:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na  dzierżawę

nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym pod budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej powierzchni 72,22 ha, w obrębie Wykroty

 

Przedmiotem dzierżawy są działki gruntu :

– nr 1270 o pow. 46,67 ha, księga wieczysta JG1B/00037367/8,

– nr 1273 o pow. 17,27 ha, księga wieczysta JG1B/00045546/6,

– nr 1268 o pow. 8,28 ha, księga wieczysta JG1B/00037338/6.

 

Obciążenia nieruchomości:

– nr 1270 część działki wydzierżawiona na cele rolne do dnia 25.09.2021r.

– nr 1273 działka wydzierżawiona na cele rolne do dnia 25.09.2021r.

– nr 1268 część działki wydzierżawiona na cele rolne do dnia 08.01.2028r. z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia.

 

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w obszarze  o symbolach:

działka nr 1270 – SGA 04 P/S,KK–ustala się lokalizację obiektów produkcyjnych
i magazynowo-składowych, SGA 05 S, SGA 06 S/RO – ustala się lokalizację obiektów składowo-magazynowych z dopuszczeniem funkcji nieuciążliwej produkcji i usług;

działka nr 1273 – SGA05 S – ustala się lokalizację obiektów składowo-magazynowych z dopuszczeniem funkcji nieuciążliwej produkcji i usług;

działka nr 1268 – SGA  04 P/S, KK – ustala się lokalizację obiektów produkcyjnych
i magazynowo-składowych.

Szczegółowy sposób zagospodarowania terenu określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą VII/70/99 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 16.06.1999r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty i terenów otwartych gminy Nowogrodziec (Dziennik  Urzędowy  Województwa Dolnośląskiego z 06.08.1999r. nr 21, poz. 966).

 

Działki zostaną wydzierżawione na okres do lat 30 na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego z wyłącznym przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym pod budowę farmy fotowoltaicznej. Uwaga: Wydzierżawiający nie przewiduje wydzierżawienia nieruchomości z możliwością równoległego prowadzenia działalności rolniczej bez zgody wydzierżawiającego, jak również zastrzega obowiązek objęcia przedmiotu dzierżawy wyłącznie podatkiem od nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpi: 01 stycznia 2022roku.

 

Cena wywoławcza netto rocznego czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntu do przetargu wynosi:

15 900,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dziewięćset zł 00/100).

 

Wadium stanowiące 10% wartości ogółem czynszu (liczonego jako iloczyn ilości ha i ceny wywoławczej za 1 ha) w kwocie 114 829,80 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć ) należy wpłacić na konto 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia 29 września 2021r., za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Tytuł wpłaty powinien brzmieć ,,wadium na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej’’.

 

Wadium Dzierżawcy, który przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego,   pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2021r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy
ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro  sala narad).

Umowa dzierżawy zawarta będzie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2022 roku.

 

Czynsz dzierżawny  ustalony w przetargu, powiększony o 23% podatku Vat,  płatny będzie  w cyklach rocznych w terminie do dnia 15 września, licząc od roku obowiązywania umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Wydzierżawiającego w umowie dzierżawy.

Za niepełny rok dzierżawy, czynsz naliczany będzie proporcjonalnie do okresu dzierżawy w tym roku kalendarzowym.

 

Ustalony czynsz, począwszy od marca roku następnego po roku wydania nieruchomości podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,               w przypadku ujemnego i zerowego wskaźnika czynsz pozostaje w wysokości należnej za rok poprzedni.

 

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie ponosił opłaty związane z  podatkiem od nieruchomości, ustalonym zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. od wydania nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej podatek rolny, a od rozpoczęcia działalności gospodarczej podatek od działalności gospodarczej.

 

Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie zgodne z celem dzierżawy, nie podlega zwrotowi, ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innej niezbędnej dokumentacji, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie  planowanej inwestycji.

 

Ewentualne wycięcie drzew i krzewów – w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem następuje na warunkach określonych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

 

Szczegółowe zasady korzystania z nieruchomości będących przedmiotem przetargu i zasady płatności, określi umowa dzierżawy.

 

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podawania przyczyn, odwołania przetargu      z ważnych powodów jak też prawo zamknięcia przetargu bez wyłonienia dzierżawcy.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 i 18  lub telefonicznie pod numerem 75 7380676 lub 75 7380677.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

http://bip.nowogrodziec.pl/2644/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 72.22 ha
Województwo: dolnośląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu