Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-08-17
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 18.25 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4598 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 18,25 ha

Powiat:przasnyski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 18,25 ha/ użytek R/ mpz brak, studium teren rozwoju zabudowy produkcyjnej/czynsz wywoławczy 184000,oo PLN / rocznie/ wadium 46000,oo PLN do 10.08.2021/ termin przetargu 17.08.2021 godz. 10:30

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Przasnyskiego,w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/271/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele inwestycyjnenieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, w ślad za Uchwałą Nr 366/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, które przeznaczone zostały do wydzierżawienia na cele inwestycyjne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stosownie do zapisów uchwały Nr XXXIII/208/2002 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie zasad wydzierżawiania iwynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urzęd. Woj. Mazow. 2002.46.1022 ze zm.), działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ogospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) niniejszym ogłasza pierwszy przetarg ustnynieograniczony na dzierżawęnieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych wmieście Chorzele, dla których wSądzie Rejonowym wPrzasnyszu prowadzona jest księga wieczysta NrOS1P/00052646/1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia2021 roku ogodzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego wPrzasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 40.

Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości w rejestrze ewidencji gruntów i budynków Obszar w ha Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł Wymagane wadium w zł Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania wydzierżawionych nieruchomości
Netto – bez VAT Podatek VAT
Miasto Chorzele, rejon ulic Grunwaldzkiej i Zarębskiej 198/4 0,3000 3 000 Do kwoty rocznego czynszu dzierżawnego ustalonej w przetargu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu. 750 Nieruchomości położone w strefie peryferyjnej miasta Chorzele, w odległości od 2 do 3 km od centrum miasta. Dojazd do działek z urządzonej i utwardzonej obwodnicy. Otoczenie działek stanowią tereny strefy gospodarczej, grunty rolne, grunty leśne i zadrzewione. Możliwość doprowadzenia instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.Działki nr 198/4 i nr 198/6 położone są w obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefa Chorzele I Dla terenu, na którym zlokalizowane są działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorzele zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr 160/XXIII/20 z dnia 28 maja 2020 roku teren, na którym położone są działki oznaczony jest symbolem CP-C jako tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej, usługowej, składowej i magazynowej, z wyjątkiem części działki nr 280/2, której obszar o pow. 3,7412 ha stanowi teren lasów.Wydzierżawienie nieruchomości następuje na cele inwestycyjne.
198/6 1,2991 13 000 3 250
256 10,7630 108 000 27 000
280/2 Pow. działki do wydzierżawienia: 5,9060
Całkowita pow. działki:9,6472
60 000 15 000

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód do rozporządzania nimi, a także brak jest wobec nich zobowiązań.

Warunki wydzierżawienia nieruchomości:

Wydzierżawienie następuje na cele inwestycyjne na okres do 30 lat.

Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy.

Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa obiektów budowlanych, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu w poczet czynszu dzierżawnego.Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo w terminie do 31 marcakażdego roku. W 2021 roku czynsz płatny w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Do kwoty rocznego czynszu dzierżawnego ustalonej w przetargu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji ogłaszanym przez GUS średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z terminem obowiązywania od 1 stycznia roku następnego. Waloryzacji dokonuje Zarząd Powiatu Przasnyskiego w formie pisemnego zawiadomienia.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy za 3miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku, gdy dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej 3 miesiące.

Dzierżawca zobowiązany będzie od momentu podpisania umowy dzierżawy do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatku od nieruchomości, opłat za usługi komunalne, dostarczenie mediów oraz innych obciążeń związanych z posiadaniem i używaniem przedmiotu dzierżawy. Wydatki poniesione w związku z wykonywaniem wyżej wymienionych obowiązków nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego lub innych zobowiązań Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego.

W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy w wyniku wypowiedzenia lub upływu czasu, na jaki była zawarta, Wydzierżawiający nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez Dzierżawcę jakichkolwiek nakładów na nieruchomość, a Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nieruchomość w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu pierwotnego z dnia przekazania nieruchomości, wolną od jakichkolwiek naniesień, w tym obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji.

Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu dzierżawy, jeśli wady te uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z nieruchomości.

Do wykonywania dzierżawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przetargu mogą brać udział krajowe osoby fizyczne i prawneoraz cudzoziemcy. W przypadku udziału w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie się dowodem wniesionego wadium, które należy wpłacić w formie pieniężnej w terminie do dnia 10sierpnia 2021 roku, przy czym decydująca jest data zaksięgowania środków na wskazanym koncie.Wadium uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Nr 06 1020 1592 0000 2702 0263 1331.W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: nr działki, imię i nazwisko lub nazwę oferenta/ oferentów, a w przypadku chęci wydzierżawienia nieruchomości pod działalność gospodarczą również numer identyfikacji podatkowej NIP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego rocznego czynszu dzierżawnego, a w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy ulega przepadkowi. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć aktualny wypis z KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą i wydzierżawiająca nieruchomość pod tą działalność zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenia:o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu,o zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy, o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości w terenie.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej rocznego czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pok. nr 18 (parter) lub tel. (29) 752 22 70 wew. 218.

/-/ Krzysztof Bieńkowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu

 

http://bip.powiat-przasnysz.pl/dokumenty/2132

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.25 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: przasnyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 31 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6485 Dzierżawa gruntu rolnego i stawu, pow. 132,09 ha

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 30 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6484 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 29,88 ha

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 13:00

# 6440 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,57 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6439 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,89 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu